Back to イラン forum

خرید دستگاه شاک ویو

のポスト イラン フォーラム

شاک ویوهای این گروه دارای ماژول های فوکوس و رادیال می باشند و علاوه بر کاربرد در درمانهای درد در درمانهای اورولوژی نیز کاربرد دارند.
مدل TOWER محصولی است که در هر زمان قابلیت ارتقاء به سیستم مدرن تر را داراست به طوری که از ماژول های رادیال و فوکوس قابلیت ارتفاء به دیگری را دارد.حتی توانایی اضافه کردن ماژول سونوگرافی را هم داراست.

返事を掲載する。